27 Şubat 2011 Pazar

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE HAKSIZ REKABET

Av. Ender DEDEAĞAÇ

Yeni TTK yayınlandıktan sonra, daha önce yeni TTK nın taslağını esas alarak, yayınlamış olduğum yazıyı yeniden gözden geçirmek gereğini hissettim.

Tasarı ile yasa arasında iki fark olduğunu gördüm. Bunlardan biri, YTTK nın 55/1. maddesi tasarıdan farklı olarak, aykırı davranışları sayarken, sınırlayıcı bir ifade kullanmak yerine, YTTK nın 55.maddesi içinde yer alan, haksız rekabet türlerinin, var olan haksız rekabet türlerinin başlıcaları olduğunu belirtmiştir. Böylece, aynen ETTK nın 57. maddesinde olduğu gibi, kanunda yer almamakla beraber, “dürüstlük kurallarına aykırı” davranışların haksız rekabet kapsamında değerlendirilebileceğini hüküm altına almıştır.

YTTK nın 55/1 maddesinde meydana gelen bu değişikliğin, ceza sorumluluğunu düzenleyen YTTK nın 62/1.a maddesini nasıl etkileyeceğini irdelemek zorunluluğu doğmaktadır. Tasarının 55/1 maddesinde, haksız rekabet türleri sınırlayıcı olarak belirlendiğinden ötürü, Tasarının 62/1.a maddesinde yer alan “55. maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler” hükmünü 55. maddedeki sınırlı fiillere uygulamak zorunluluğu vardı. Şimdi YTTK, tasarıdan farklı olarak, sınırlamak yerine ucu açık şekilde saymayı seçtiğinden ötürü, ucu açık bir haksız rekabet oluştuğunda buna da ceza hükümleri uygulanacak mıdır sorusuna cevap aramak gerekecektir.

Henüz, bir başka görüşe rastlamadığımdan ötürü, kendi görüşümü bildirmek gereğini duymaktayım. Kanımca, haksız rekabet ister kanunda sayılan hallerden biri ile isterse sayılmayan hallerden biriyle işlensin, burada kasıtlı bir davranış varsa, yani haksız rekabeti sağlamayı amaçlamışsa, bu kişiye ceza sorumluluğu da yüklenmelidir. Kanımca yasa koyucu haksız rekabeti değişen koşullarda da uygulamak için bu yöntemi tercih etmiştir.

İkinci farklılık, YTTK nın 58. maddesine 4. fıkranın eklenmesidir. Bu eklenen fıkra ile; “basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu” düzenlenirken, hizmet sağlayıcılarının hangi şartlarla sorumlu olacağına ilişkin hükümler de yasamıza kazandırılmıştır

Eğer bir program değişikliği olmazsa 16 Mart 2011 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde bu konuyu sizlerle tartışmak olanağını elde edeceğim.Gerek o güne kadar elde ettiğim bilgileri gerekse orada elde edeceğim bilgileri bir başka yazıda sizlerle paylaşacağımı da söylemek isterim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder