18 Aralık 2013 Çarşamba

Teşekkür

Değerli meslektaşlarım

Blog'un görüntüleme sayısının 350.000 geçtiğini sevinerek öğrendim.

İzleyen tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.

saygılarımla

Av. Ender DEDEAĞAÇ


6 Aralık 2013 Cuma

Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmasına ilişkin bir yargıtay kararı

Sizlere sunduğum Yargıtay kararı ıslah ile müddeabihin arttırılmasına ilişkin olup, HMK dönemine ait bir karar olmasına rağmen, "fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması kuralının" varlığını aramaktadır.

Bana kabul edilmez ve yargıcın sorumluluğunu doğuracak, bir karar olarak göründüğünden ötürü, sizlerle paylaşmayı uygun gördüm.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/8639

K. 2013/21826

T. 25.9.2013

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalı karşı davacı kadın,01.03.2012 tarihli karşı dava dilekçesinde 1000 lira maddi tazminat talebinde bulunmuştur. 27.03.2012 tarihli ıslah dilekçesiyle maddi tazminat miktarını 30.000 liraya çıkarmak suretiyle ıslah ettiğini beyan etmiş,ıslah dilekçesi davacı karşı davalı kocaya 16.04.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.Maddi tazminat miktarının ıslah yoluyla artırımı bu hakkın dava dilekçesinde saklı tutulması halinde mümkündür.Davalı karşı davacı kadının 01.03.2012 tarihli karşı dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğunu beyan etmemiştir.O halde maddi tazminat miktarının ıslah yoluyla artırımı mümkün değildir.Mahkemece bu husus gözetilmeden karşı dava dilekçesinde talep edilen miktar aşılmak suretiyle maddi tazminata hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan yönlere ilişkin temyiz itirazlarının ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.